+36 30 592 00 99 | hello@zoneit.hu Nálunk a kreatív marketing stratégia találkozik a technikai megvalósítással!

Adatvédelemi Nyiatlkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Az ITM Creative Group Kft. elkötelezi magát a zoneit.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a magánélethez való jog tiszteletben tartása, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

Az ITM Creative Group Kft. a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget tesz, a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési

intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Nyilatkozatban az alapfogalmak rögzítése mellett kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos

gyakorlatunkat, nyilatkozunk arról, hogy milyen célokra és milyen módon használunk fel

személyes adatot, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A fentiek alapján az ITM Creative Group Kft. az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot teszi közzé.

 

 

Alapfogalmak adat:

i.)         személyes adat:

 

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

ii.)        különleges adat:

a)  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)   az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,

íriszkép) rögzítése;

 

adatfeldolgozás:

 

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adattovábbítás:

 

valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

tiltakozás:

az érintett a személyes adatainak kezelését vagy annak módját nyilatkozatban kifogásolja és kéri az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését;

hozzájárulás:

 

az érintett –megfelelő tájékoztatást követően- egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó adatok meghatározott műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal:

valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

 

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 

automatizált adatállomány:

automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás:

 

részben vagy egészben automatizált eszközökkel végrehajtott adattárolás, adatmódosítás,

adatcsere, adattörlés, adat visszakeresése és terjesztése, illetve az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek;

adatvédelmi incidens:

 

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

 

adatmegjelölés:

 

az adat ellátása egy azonosító jelzéssel megkülönböztetés céljából;

 

 

Adatkezelő megnevezése, azonosítói, elérhetősége

Az adatkezelő neve ITM Creative Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden ITM Creative Group Kft., mely Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 99. 1em. 3/A.

Adószám: 24897833-2-11

 

Cégjegyzékszám: 11-09-027970

 

Telefon: +36 30 592 0099

 

Weblap: www.zoneit.hu

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

A kezelt adatok fajtái és forrásai, az adatkezelés célja

 

1.            Ügyfél regisztrációhoz, szerződéshez szükséges adatok:

 

•       Kapcsolattartó személy neve

•       Telefonszáma

•       E-mail címe

 

2.            Megrendeléshez, szerződéshez szükséges adatok:

•       Megrendelő neve

•       Lakcíme/székhelye

•       Telefonszáma

 

3.            Egyes szolgáltatásokhoz szükséges adatok

 

•       Személyi ig. szám/jogi személynél adószám: minden domain szolgáltatáshoz

•       Levelezési cím: .hu és .dk végű domain regisztrációhoz

•       Születési hely, idő: .ru, .fr végű domain regisztrációhoz, ha a megrendelő magánszemély

 

 

Az 1,2,3 pontban bekért adatok önkéntesen megadható, de a fentiekben meghatározott

adatkezelési célokhoz elengedhetetlen adatok..

 

4.            Sütik (cookie-k), technikai adatok kezelése

a.) Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, bizonyos esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése statisztikai, illetve szervervédelmi célokat szolgál.

b.) A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat.

A cookie-k egyes megrendelési folyamatokhoz elengedhetetlenek, ezért a rendelési

folyamat alatti kikapcsolásuk akadályozhatja a szolgáltatásaink megrendelését.

A cookie-k a rendelési folyamat előtt és után tetszés szerint törölhetők a böngészőből.

A cookie-k meghagyása a következő előnyökkel járhat:

•       megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

•       emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa

mindet vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek

általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

 

5.            Analitikai és statisztikai adatok kezelése

A weboldalunk látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével mérjük. Ezen adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, a látogatók vagy az ügyfeleink azonosítására alkalmatlanok. A szolgáltatás használata által ezen adatokhoz a Google is hozzáfér. A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:

policies.google.com/privacy?hl=hu

 

 

Az adatkezelés időtartama

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges

ésszerű időtartamig kezeljük. Szervereinkről egy esetleges adatvesztés elkerülése érdekében rendszeresen biztonsági mentés készül, ezáltal legalább 14, de maximum 30 napra visszamenőleg rendelkezünk adatmentésekkel.

Az ügyfeleink felhasználói fiókját automatikusan töröljük, amennyiben az adott napot megelőző 180 napban nem volt aktív szolgáltatása. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul (például hírlevél feliratkozás), úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatait visszavonásig kezeljük (például hírlevél leiratkozás). A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, úgy az adatokat a

jogszabály által előirt ideig kezeljük.

 

Személyes adatok biztonsága

 

Társaságunk az adatkezelés jellegére-, körülményeire és céljaira tekintettel, valamint a

természetes személyek jogaira jelentett, változó mértékű kockázat figyelembevételével

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékével arányos, de inkább azt meghaladó adatbiztonságot garantálja.

Szolgáltatóként minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a felhasználóink által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció

során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos joggyakorlás

 

Magánszemélyként tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint arról is, hogy

pontosan mik ezek az adatok.

 

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes

adatokat tagolt, olvasható formátumban megkapja.

 

A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Kérheti személyes adatainak törlését:

 

-                ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték

-                ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

-                ha az adatot jogellenesen kezelték vagy

-               ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell Kérheti adatkezelésének korlátozását:

-                ha vitatja a személyes adatok pontosságát;

-                ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését

-                ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének

e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.